Poems selected from Karamzin, Pushkin, Tyutchev, Lermontov, Count A. Tolstoy, Nikitin, Pleshcheyev, Nadson, and Sologub