GaZ

一般

GAZ

じーえーぜっと

Gorkovsky Avtomobilny Zavod

ロシア自動車メーカー。元々はフォードと旧ソビエト連邦との共同事業の自動車工場だった。ニジニ・ノヴゴロドに本社がある。1929年創業。