JOY

一般

JOY

じょい

英単語。

【名-1】 喜び、歓喜、喜びの種

【名-2】 満足、成功

【自動】 喜ぶ

【他動-1】 〜を喜ばせる

【他動-2】 〜を楽しむ