kobe

一般

Kobe

こうべ
  1. Kobe

    Kobe

  2. (地名、都市名)→ 神戸
  1. Kobe Bryant → コービー・ブライアントバスケ選手)