VB.NET@20081210175403

[[VisualBasic]].NETの略称。[[.NET Framework]]上での開発に用いられる[[VisualBasic]]言語ならびに開発環境。