HV

HV

(一般)
えいちぶい

HV

(一般)
えいちぶい

ハイブリッドカー(Hybrid Vehicle)の略。
2つ以上の動力源を搭載した自動車のことを指す。

ネットの話題: HV

人気

新着

新着ブログ: HV