MacRuby

MacRuby

(コンピュータ)
まっくるびー

MacRubyは、Ruby 1.9をベースとしたMac OS X向けのRuby実装。

ネットの話題: MacRuby

人気

新着

新着ブログ: MacRuby