Gutsy

Gutsy

(コンピュータ)
がつぃー

2007年10月にリリースされたUbuntu 7.10 Gutsy Gibbon(根性持ちのテナガザル)のこと。

ネットの話題: Gutsy

人気

新着

新着ブログ: Gutsy