IronPython

IronPython

(コンピュータ)
あいあんぱいそん

.NETプラットフォームで動作するPython実装。
2006年9月にCodePlexにてバージョン1.0がリリースされ、現在もMicrosoftのJim Hugunin氏が中心となって開発中。

ネットの話題: IronPython

人気

新着

新着ブログ: IronPython