autohotkey

autohotkey

(コンピュータ)
おーとほっときー

ホットキーへの機能の割り当てなど常駐ソフトの作成に特化したスクリプトエンジン

参考リンク

ネットの話題: autohotkey

人気

新着

新着ブログ: autohotkey